informatie geven over bediening van een bed - Hospice-info

Wat is Palliatief Terminale Zorg?

Zorg wordt palliatief terminale zorg genoemd als er een levensverwachting is van maximaal 3 maanden. Mocht de laatste levensfase langer duren dan deze 3 maanden, dan blijft de zorg beschikbaar tot aan het overlijden. Hospices zijn expert-locaties op het gebied van palliatief terminale zorg. Palliatieve zorg is alle zorg die erop gericht is de kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn zo hoog mogelijk te laten zijn. Daaronder valt de verlichting van fysieke symptomen, maar ook de begeleiding op emotionele, praktische, sociale of spirituele gebied.

De zorg omvat:
  • de lichamelijke (fysieke) verzorging. Hier ligt het accent op het bevorderen van het comfort. Echte medische “behandeling” wordt stopgezet, met uitzondering van pijnbestrijding en andere comfort-verhogende maatregelen. Een van de aspecten van deze vorm van palliatieve zorg is palliatieve sedatie.
  • psychologische zorg. Een aanbod (geen verplichting) in het helpen aanvaarden.
  • omgevingszorg of sociale aspecten. Ook voor de familie (dikwijls de partner) maakt men tijd om het aanvaardings- en rouwproces te verwerken. Ook de materiële aspecten komen hier aan bod (ziekteverzekering, tijdelijke tussenkomst in verblijfskosten van familieleden in of dicht bij het ziekenhuis, enzovoort)
  • existentiële en/of spirituele zorg. Hier ligt het accent op het bespreken van levensvragen en middels het verkennen van het levensverhaal, levensgebeurtenissen en/of diepere levensthema’s. De spirituele dimensie in de menselijke natuur wordt wel als verborgen geduid omdat zij zich achter een lichamelijke, psychische en sociale dimensie kan bevinden en niet altijd direct zichtbaar, toegankelijk of bespreekbaar is. Het is een uitdaging om in het domein van de spirituele zorg de goede taal te vinden. Een geestelijk verzorger kan hierin een prettige gesprekspartner zijn.

 

Hoewel palliatieve zorg nu erkend en gesubsidieerd wordt (op voorwaarde van medische verantwoording), gebeurt veel van de hulpverlening ook op vrijwillige basis. Vormen van palliatieve zorg kunnen -buiten het Hospice- zowel in het ziekenhuis als thuis aangevraagd worden.

Palliatief komt van het Latijnse woord pallium, dit betekent mantel. In de palliatieve zorg wil men zorg die als een mantel de zieke omgeeft. Het herinnert aan de daad van Martinus van Tours (Sint-Maarten) die zijn mantel deelde met een naakte bedelaar.