Hospicetypen

Hospice de Sporen - Hospice-info
Het prezo keurmerk - Hospice-info

Welke hospicetypen zijn er?

Er zijn 3 soorten hospicetypen namelijk:

Bijna-Thuis Huizen
Dit zijn van oorsprong burgerinitiatieven. De zorg wordt door getrainde vrijwilligers geleverd en beroepsmatig ondersteund via één of meerdere thuiszorgorganisaties of zzp-ers. Volgens onderzoek naar Hospicezorg in 2022 (genaamd Hopevol) verzorgt ruim 40% van de BTH tevens ondersteuning door vrijwilligers bij mensen in de terminale fase thuis. Het medisch beleid is de verantwoordelijkheid van een huisarts, over het algemeen de eigen huisarts van de individuele zorgvrager. Regelmatig is een kaderarts palliatieve zorg als consulent betrokken. Coördinatie van vrijwilligers wordt bekostigd vanuit de landelijke PTZ-gelden, een subsidieregeling voor Palliatief Terminale Zorg vanuit het ministerie van VWS.

High Care Hospices
Deze Hospices zijn van oorsprong ook vaak burgerinitiatieven die zijn uitgegroeid naar in palliatief terminale zorg gespecialiseerde zelfstandige zorgorganisaties. De zorg wordt 24 uur per dag geleverd door een team van  verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijke verzorgers en vrijwilligers.
De medische zorg wordt geleverd door de eigen huisarts of een hospice arts (gespecialiseerd in palliatieve zorg). De leden van de AHzN voldoen aan de kwaliteitseisen van het PREZO keurmerk. Hospicezorg dat gestoeld is op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Palliatieve Units
Deze zijn geïntegreerd in  verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit kan variëren in aanbod. Van enkele kamers op een afdeling tot een apart toegankelijke eenheid met eigen leefsfeer. Deze zorg wordt veelal door een specifiek team verleend. Daarnaast is inzet van paramedici vanuit het verpleeghuis mogelijk. Vrijwilligers zijn in aantallen beperkt betrokken.
De medische zorg op een PU is de verantwoordelijkheid van de specialist ouderen geneeskunde of van een verpleegkundig specialist. Zij werken volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.