Eigen bijdrage voor een Hospcie - Hospice-info
een kamer in Hopsice de Sporen - Hospice-info

Wordt je verblijf in een hospice eigenlijk vergoed?

De vergoeding voor een hospice en palliatieve zorg is helaas niet gemakkelijk uit te leggen. Je krijgt namelijk te maken met verschillende wetten en regelingen. 

Hoeveel en wat je precies vergoed krijgt hangt af van:

 • de basisverzekering van je zorgverzekeraar
 • of je aanvullend verzekerd bent
 • of je een Wlz indicatie hebt
 • de gemeente waarin je ingeschreven staat
 • je inkomen (bij een Wlz indicatie)

Uw zorgadviseur kan u alles vertellen over uw financiële situatie / bijdrage. Het leggen van het contact met uw zorgadviseur kan rechtstreeks. Bent u al verbonden met een zorgadviseur of krijgt u zorg via de wijkverpleging / ziekenhuis dan loopt dit via hen.

 

Welke vergoedingen zijn er?

Verblijf en zorg in een hospice kan op 3 manieren worden vergoed en geregeld:

Zorg via de basisverzekering

Als je geen indiciatie voor Wlz-zorg hebt dan wordt de zorg volledig vergoed door de zorgverzekering en valt onder de basisverzekering. De zorg is op verschillende plaatsen mogelijk: thuis, in een hospice, in een palliatieve unit van een verpleeghuis of in een ziekenhuis. In deze situatie wordt geen wettelijke eigen bijdrage gerekend. Wel kan een hospice een eigen bijdrage rekenen voor o.a. huur, eten, drinken, wasserette. Deze eigen bijdrage valt niet onder de basisverzekering. Palliatieve zorg valt niet onder het eigen risico.

Zorg vanuit de Wlz

Voor zorg vanuit de WLZ geldt wel dat je een gedeelte van de kosten zelf moet betalen. Dit is je eigen bijdrage. Het CAK berekent uw eigen bijdrage onder andere op basis van uw inkomen en/of vermogen. Op www.hetcak.nl/wlz leest u hier meer over. Wilt u van tevoren een idee hebben van de hoogte van uw eigen bijdrage? Op de website van het CAK staat een handige rekenhulp of vraag het uw zorgadviseur.
Heeft u vragen over de eigen bijdrage in de Wlz? Neem contact op met het CAK, telefoonnummer: 0800 – 0087 of kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl

Eigen bijdrage

De meeste hospices vragen een vergoeding per dag voor de extra kosten (bovenop de professionele zorg vanuit de basisverzekering). Bijvoorbeeld voor huur, eten en drinken, de wasserette, schoonmaak en ander dagelijks onderhoud. De verschillen in deze eigen bijdragen zijn enorm. Wordt er bij het ene Hospice een éénmalige bijdrage bij opname van 75 euro gerekend (ongeacht de tijd dat men in het Hospice verblijft), dan kan bij een ander Hospice een eigen bijdrage van € 50,- per dag gelden. Als je aanvullend verzekerd bent, dan wordt gemiddeld € 35,- per dag hierin vergoed. Ook bij de zorgverzekeraars zijn er enorme verschillen in deze vergoedingen. Voor een volledig overzicht van deze vergoeding door zorgverzekeraars voor de eigen bijdrage klik hier. Als de patiënt andere wensen heeft, kan de eigen bijdrage nog hoger uitvallen.

Kijk voor een volledig overzicht over de vergoedingen in palliatieve zorg: Hospice (eigen bijdrage) vergoeding (update: 2023) – Zorgwijzer

Hieronder een beslisboom schema waar de stappen uitgelegd worden en welke palliatieve zorg je wilt of kunt krijgen. 
Beslisboom over vergoedingen voor een Hospice - Hospice-info
 • ZVW
  Staat voor Zorgverzekeringswet. Dit is de wet die de verplichte basisverzekering voor iedereen regelt. De wet is gestart op 1 januari 2006 en heeft de Ziekenfondswet vervangen.
 • PGB
  Staat voor Persoonsgebonden Budget. Dit is een budget waarmee mensen met een beperking hun eigen zorg kunnen inkopen. Je hoeft je dan niet te houden aan de contracten van je zorgverzekeraar, gemeente of zorgkantoor.
 • Zorg in natura
  Bij zorg in natura kiest de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor naar welke zorgaanbieder je gaat. Je kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop je zorg krijgt.
 • Zorgprofiel VV
  Staat voor Zorgprofiel Verpleging en Verzorging. Omdat niet iedereen dezelfde hoeveelheid en soort zorg nodig heeft bestaan er zorgprofielen. Zorgprofiel VV is daar één van.
 • WLZ
  Staat voor Wet Langdurige Zorg. Deze wet is voor mensen die continue intensieve zorg nodig hebben.
 • WTZI
  Staat voor Wet Toelating Zorginstellingen. Hierin staan de eisen waaraan zorginstellingen die zorg willen bieden op basis van de ZVW of de WLZ moeten voldoen.
 • MPT en VPT
  Staat voor Modulair Pakket Thuis en Volledig Pakket Thuis. Dit zijn pakketten die je samen met je zorgaanbieder samenstelt. De pakketten bestaan uit verschillende soorten zorg uit de WLZ.
 • Kleinschalig wooninitiatief
  Dit is een woonproject van jongeren of volwassenen met een beperking. Zij huren samen een woning en regelen zelf de nodige zorg en ondersteuning.