Een hospice is er voor om de laatste maanden van iemands leven zo aangenaam mogelijk te maken. De zorg die hier wordt gegeven heet palliatief terminale zorg (PTZ). Deze zorg is erop gericht iemand met een levensbedreigende ziekte een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden in een huiselijke sfeer. Zorg is pas palliatief terminale zorg als de levensverwachting minder dan drie maanden is.

Om naar een Hospice te kunnen is er een ondertekende verklaring van een arts nodig waarin staat dat u in aanmerking komt voor palliatieve terminale zorg. Een huisarts, wijkverpleegkundige, transferverpleegkundige of medisch specialist kan u verwijzen naar een hospice. Maar u (of uw familie) kunt u ook zelf aanmelden.

Per 1 januari 2018 is het niet meer nodig de aanvraag te doen via CIZ, de zorgaanbieder kan direct extra zorg inzetten bij een noodzaak voor PTZ-zorg. Deze extra zorginzet wordt onderbouwd en vastgelegd in een zorgleefplan.

Heeft een cliënt een pgb (persoons-gebonden-budget) voor Wlz-zorg(Wet Langdurige Zorg) en biedt dit pgb te weinig ruimte voor PTZ-zorg? Dan kan hij extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. Hiervoor heeft hij een verklaring nodig van de behandelend arts.

In beide situaties is dus geen aanvraag bij het CIZ meer nodig. De extra zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht. Kijk op de website Informatie Langdurige Zorg voor meer informatie .

 

Verhuizen naar een hospice
Als u naar een hospice verhuist, moet u dit moet doorgeven aan de gemeente, zodat u niet wordt uitgeschreven bij de gemeente. Gemeenten houden persoonsgegevens van inwoners bij in de BRP (Basisregistratie Personen Rijksoverheid). Daarnaast maken de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gebruik van de gegevens in de BRP.

nl_NLDutch